สรรพากรลดค่าปรับให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ผ่านอินเทอร์เน็ตเกินกำหนดเวลา

โดย: thaismeacc [IP: 110.169.248.xxx]
เมื่อ: 2020-09-17 12:57:52
กรมสรรพากรได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กันและมีรายได้ทั้งหมดตามงบการเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 1/1/2562ต้องยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ภายใน 31/8/2563 (กรณีได้รับการขยายเวลายื่นแบบ)หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วไม่ได้นำยื่น ชำระค่าปรับ 200,000 บาท และเพื่อบรรเทาภาระผู้ประกอบการช่วง COVID19 กรมสรรพากรพิจารณาปรับลดค่าปรับเป็น 5000 บาท กรณีที่ยื่นผ่านอินเทอร์เนต และยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น !!!!อ้างอิง : https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news59_2563.pdf

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,917