ด้านบัญชี

งานด้านบัญชีและภาษีอากรรายเดือน ประกอบด้วย
-บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชีและภาษี จัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีในทางที่ถูกต้อง
-บริการให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
-บริการให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
-บริการจัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด3, ภงด53)
-บริการจัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) (ภพ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
-บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
-บริการบันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
-จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
-จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
-บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 
Visitors: 79,286