แนวคิดความเป็นอยู่ที่ดี

โดย: 123456 [IP: 103.216.220.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:50:35
ความเป็นอยู่ที่ดีเป็นผลเชิงบวกที่มีความหมายต่อผู้คนและหลายภาคส่วนในสังคม เพราะมันบอกเราว่าผู้คนรับรู้ว่าชีวิตของพวกเขาไปได้ดี สภาพความเป็นอยู่ที่ดี (เช่น ที่อยู่อาศัย การจ้างงาน) เป็นพื้นฐานของ ความเป็นอยู่ที่ดี การติดตามเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนโยบายสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดหลายตัวที่วัดสภาพความเป็นอยู่ไม่สามารถวัดสิ่งที่ผู้คนคิดและรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตของตนได้ เช่น คุณภาพของความสัมพันธ์ อารมณ์เชิงบวกและความสามารถในการฟื้นตัว การตระหนักถึงศักยภาพของตน หรือความพึงพอใจโดยรวมต่อชีวิต—กล่าวคือ “ความเป็นอยู่ที่ดี” โดยทั่วไปความเป็นอยู่ที่ดีจะรวมถึงการตัดสินความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกทั่วโลก ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าไปจนถึงความสุข

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,661