อนุสัญญา

โดย: 222 [IP: 194.150.167.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 16:02:59
เด็กคือบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (เว้นแต่ในประเทศที่กฎหมายที่ใช้บังคับกับเด็กแตกต่างกัน) ลูก และมีสิทธิทุกประการตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,210