ด้านจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์

> จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, จดทะเบียนพาณิชย์
> จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรณีต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนแปลงกรรมการ, แก้ไขที่อยู่สำนักงาน, แก้ไขผู้มีอำนาจลงนาม เป็นต้น
> จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
> ขึ้นทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคม
> ประกาศลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
> ส่งหนังสือเชิญประชุมไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถือหุ้น
> ยื่นแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5 กระทรวงพาณิชย์

Visitors: 75,660