ด้านธุรการเอกสารบัญชี/การเงิน

> บริการจัดการงานด้านขาย-รับ  ในด้านการออกเอกสารใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี (สินค้า) ใบวางบิล รวบรวมและสรุปรายงาน
> บริการจัดการงานด้านขาย-รับ  ในด้านการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (บริการ) รวบรวมและสรุปรายงาน
> บริการจัดการงานด้านขาย-รับ  ในด้านการประสานงานวางบิลไปยังลูกค้าปลายทาง เพื่อดำเนินการวางบิลกับลูกค้า
> บริการจัดการงานด้านซื้อ-จ่าย  ในด้านการออกเอกสารใบสั่งซื้อ รวบรวมและสรุปรายงาน
> บริการจัดการงานด้านซื้อ-จ่าย  ในด้านการรับวางบิลจากทางผู้ขาย (Supplier) รวบรวมและสรุปรายงาน
> บริการจัดการงานด้านซื้อ-จ่าย  ในด้านการสรุปยอดจ่าย เตรียมออกเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) กรณีจ่ายค่าขนส่ง ค่าโฆษณา ค่าบริการ ค่าจ้างทำของ และค่าเช่า
> บริการจัดทำสรุปรายงานยอดขายประจำเดือน ยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน ยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ยอดเจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน
> บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการบริหารจัดการธุรกิจตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

Visitors: 72,368