ด้านตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

> ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล

> ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกรณี

       

Visitors: 72,370